آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
رسالت بنیاد - بنیاد خیریّه توحید

رسالت بنیاد

This post is also available in: enEnglish

 

 

با توجه به افزايش روز افـزون تورم اقتصادي بيکـاري و آسيب هاي اجتماعي و کاهش در آمد ها ، پايين آمدن قدرت خريد طبقات کم درآمد و آسيب پذير و در نهايت روي آوردن به شغل هاي کاذب وموقت، وجود موانع قانوني و محدوديت در سازمان هاي حمايتي دولتي براي حمايت همه جانبه و مناسب از خانواده هاي نيازمند واقعي و عدم حضور « پـدر» در خانواده هاي فاقد سرپرست موجب گرديد تا :
بنيـاد خيريّـه توحيـد ، بعنـوان سازمـان غيردولـتي ( مردم نهـاد) غير سيـاسي غير انتفاعي ، خودجوش و عـام المنفعه با بهـره گيـري از توان بالاي خِرد جمعي ومشـارکت عمومي وبا اهتمام جمعي از خيـر انديشان ونيکوکـاران در شهريـور سال 1364 بمنظور حمـايت و رسيدگـي به امور معيشتـي ، رفاهي ، درمـاني ، تحصيلي و آموزشـي و مهارت آموزي خانواده هاي ايتـام و زنان بدون سرپرست و معلولین در جوار بارگاه ملکـوتي حضـرت عبدالعظيــم الحسنـي (ع) ( شهرري ) تأسيس و در مـورخه 1371/03/25 تحت شمـاره 6923 به ثبت رسيده و داراي پروانه فعاليت از مراجع ذیصـلاح مي باشد.
از اهداف راهبردي اين سازمان فراهم سازي شرايط و امکانات برابر در کسب مهارت هاي زندگي و اشتغال ثابت براي جامعه هدف و خدمات گيرندگان مي باشد .

ملتمس دعا
رضا اندربای – مؤسس

 

 

 

 

 پروانه تاسیس بنیاد خیریه توحید
 

این وبسایت مربوطه به بنیاد خیریه توحید است ، هر یک از محصولات موجود در سایت برای فروش بوده و امکان خرید از این وبسایت وجود دارد. رد کردن