آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
شماره حسابهای جاری - بنیاد خیریّه توحید

ردیف

شماره حساب

شماره کارت

بانک

1

0105962341004

0364-9954-9911-6037

ملی شعبه شهرری(سیبا)

2

0105962368000

*

ملی شعبه شهرری

3

0105962341004

*

ملی شعبه شهرداری منطقه 20

4 30/63877881

*

ملت شعبه شهرری(جام)